CHÍNH SÁCH THAY ĐỔI VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

a. Lỗi do khách hàng

Đối với trường hợp do lỗi của Khách hàng dẫn đến Hợp đồng thiết kế website đã ký giữa hai Bên bị thanh lý hoặc chấm dứt trước thời hạn thì Công ty TNHH SX TM & DV Trịnh Anh không có nghĩ vụ hoàn lại khoản phí thiết kế website đã thanh toán cho Khách hàng.

b. Lỗi do công ty

Đối với trường hợp do lỗi của Công ty TNHH SX TM & DV Trịnh Anh dẫn đến Hợp đồng thiết kế website đã ký giữa hai Bên đã ký bị thanh lý hoặc chấm dứt trước thời hạn thì Công ty TNHH SX TM & DV Trịnh Anh đồng ý hoàn lại khoản phí thiết kế website đã thanh toán nhưng chưa sử dụng cho Khách hàng.

BForum - The world's leading Blockchain Forum mywebsite.vn
Mua web ngay